Algemene voorwaarden

Art. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering door DCC bv / VICKING composites van producten, diensten, werkzaamheden en op betalingen aan DCC bv / VICKING composites. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op dokumenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk worden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
 
Art. 2 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes ten titel van inlichting. Prijzen voorkomende in onze katalogen en/of prijslijsten zijn indikatief en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Een prijsopgave gedaan door onze vertegenwoordiger is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door ons kantoor te Geraardsbergen. Elke overgemaakte order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan.
 
Art. 3 Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze foto’s, monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze produkten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze produkten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper of dezes afnemer bestemd werden.
 
Art. 4 De producten van DCC bv / VICKING composites zijn producten bestemd voor racewagens. De homologatie van deze producten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Indien de koper onderdelen zou monteren op een voertuig bestemd voor de openbare weg valt dit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper en kan DCC bv / VICKING composites niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet aangepast gebruik van deze producten nog de gevolgen hiervan. Onze onderdelen/producten dienen te worden gemonteerd door vaklui en vereisen in sommige gevallen aanpassingen bij montage.
 
Art. 5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Vertraging in de levering zal slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd.
 
Art. 6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen steeds af onze magazijnen te Geraardsbergen, het transport is voor rekening van de koper.
 
Art. 7 Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten binnen de 8 dagen bij aangetekend schrijven gericht te worden aan ons kantoor te Geraardsbergen. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 
Art. 8 De onder garantie teruggezonden goederen worden na overleg vervangen, hersteld of indien niet anders mogelijk tegen de berekende prijzen teruggenomen, mits binnen 10 dagen franko Geraardsbergen en in goede staat door ons terug ontvangen. In geen geval zal de garantie van toepassing zijn indien de producten werden beschadigd, verkeerd gemonteerd of gebruikt, gewijzigd, verbouwd of indien zijn een normale slijtage vertonen. Voor behandelingskosten zal een bedrag van €50 van de kredietnota worden afgetrokken, hetgeen eveneens geschiedt met betaalde vrachtkosten op ons niet franko toegezonden goederen.
 
Art. 9 Alle door DCC bv / VICKING composites verkochte producten blijven eigendom van DCC bv / VICKING composites totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting (de verplichting voortvloeiende uit extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen) heeft voldaan. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid verdragen of aan derden enig ander recht verlenen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, gaat het risico voor het geheel of gedeeltelijk verlies der produkten en alle eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade bij de levering over op de opdrachtgever.
 
Art. 10 Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de wisselkoersnoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijs der grondstoffen, of ingevolge welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn de stijging aan de koper door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs niet verhoogd wordt met meer dan 25%. Is dit wel het geval zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige vergoeding aanspraak te mogen maken.
 
Art. 11 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag integraal door overschrijving te geschieden vóór levering of contant bij afhaling.
 
Art. 12 Elke bestelling zal schriftelijk worden bevestigd en zal pas effectief worden na het betalen van een voorschot van minimum 50% voor bestellingen tot 250euro zonder BTW (met een minimum van 50€ voorschot ) en van minimum 50% voor bestellingen hoger dan 250€ zonder BTW.
 
Art. 13 Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in van ons recht, ingeval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen.
 
Art. 14 Offertes voor speciale aanmaak, gelden voor de opgegeven hoeveelheden.
 
Art. 15 Wij zijn in geen enkele vorm aansprakelijk voor schade, welke kan ontstaan door fouten, drukfouten, enz. welke eventueel in onze offerten, brieven, catalogen, brochures, website, enz. mochten voorkomen.
 
Art. 16 Het overnemen van tekst en/of afbeeldingen uit onze publicaties in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na onze schriftelijke toestemming. 
 
Art. 17 Naleveringen worden berekend tegen de prijzen geldig op de dag van aflevering.
 
Art. 18 Kartonverpakking is inclusief. Kisten, pallets,… enz worden de afnemer in rekening gebracht. Eventuele bijkomende kosten, opgelegd door de overheden, zullen aan de klant doorberekend worden.
 

Art. 19 Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent met inbegrip van het vredegerecht van Geraardsbergen bevoegd.

Art. 20 De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de oorspronkelijke tekst. In geval van interpretatiemoeilijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de Franse.